Lemah

http://diyanapermata.com/wp-content/uploads/2012/08/pertanian-materi-tanah-dan-pupuk1.jpgSakjerone aku makaryo ning tlatah Kalimantan kene, wis makaping-kaping anggonku nemoni wong-wong kang padha regejegan bab lemah. Ana kang njaluk dibalekke lemahe kang wus mbok dol, ana kang ngedol maneh lemah kang wus mbok dol, ana kang sejatine ora duwe lemah nanging ngaku-aku duwe lemah, ana kang nduwe lemah sethithik ngakune amba, ana sing maklari dol tinuku lemah nanging uga ngrangkep dadi keamanan njaluk jatah sasenan. Wis pokoke werna-werna perkara bab lemah.

Aku ora apan mbijeni endi bener endi luput, lumrahe wong padha perkaran kuwi ya padha ngaku benere dhewe-dhewe. Pantese negara Indonesia negara hukum, yo bab lemah kang ora bisa dirampungi nganggo cara damai, bisa kanthi jalur hukum. Ngotot-ngototan sinambi nyangking gaman ora ana paedahe, malah bisa nekake musibah tumrap awake dhewe lan wong liya.

Sawetara wektu aku ening, aku banjur kelingan ceritane simbahku bab lemah. Bab lemah iku ora kena kanggo sembarangan. Apa sebabe? Menungsa iku cikal bakale saka lemah, umpama sembarangan tumrap lemah iku uripe bakal kesiku merga ora eling saka apa sejatine awake dhewe.

Anggone ngupadaya lemah kuwi kudu kanthi gumolonging ati lan tenaga, kanthi khormat. Awit sangune wong urip kuwi isen-isene yo tentanduran kang thukul saka lemah. Semana uga banyu kang bisa nyegerke awak nalika kesel iku metune seka lemah, kang kanggo resik-resik awak uga kanggo ngombe.  Mula saka kuwi yen uripe kareben tansaya urip kudu njaga kang dipangan lan diombe, saya maneh kudu eling saka ngendi asale kuwi mau, iya kuwi saka lemah.

Dalaning urip iku padha okehe karo manungsane. Sanajan ta okeh, ewa semana kadang kala trep, wong siji karo sijine, nanging yo ora sekabehane. Pas dalan kang ora trep mau ora usah kanggo udur, kang nglakoni kudu padha bisa ngrumangsani tumindake dhewe-dhewe. Nyacat dalane wong liya kuwi mratandani dalan kang lagi dilakoni selenco, adoh saka karahayon. Narima kasunyatan urip kuwi kayadene sipate bumi, apik-elek, tuwa-enom, sugih-kere yen mati padha dene katampa lan nyawiji maneh dadi lemah. Mula saka iku kareben urip rahayu kuwi kudu bisa ngrumangsani lan narima kasunyatan urip. Minundhi, sungkem marang lemah ora mung sungkeme raga, nanging uga sumungkeming batin, sumeleh kaya sumelehing lemah.

Sakehing regejegan, padudon lan gotrah kuwi jalaran manungsa kelangan jati dirine. Rumangsane wong liya iku ora ana hubungane karo awake dhewe. Mula saka iku manungsa kadangkala tega milara lan sawiyah marang liyan. Tumindake manungsa kang kaya mau iku mratandani cethek nalar budine. Anggepe pulo-pulo kuwi lemah kang kapisah dening banyu. Sejatine lemah iku yo siji, nyawiji mung ketoke wae pinisah-pisah karo banyu. Semono uga manungsa, ketoke siji lan sijine pinisah-pisah, sejatine manungso iku nyawiji.

Sakdhuwur-dhuwure lemah kang awujud gunung, yen diparani tetep asor ing sak ngisore dlamakan sikil. Pribadine manungsa kang luhur nalar budine kuwi kaya dene gunung kang ketok seka kadohan meger-meger dhuwure yaiku kondhange parkayane, nanging umpama kepethuk iya ijeh andhap asor, ora gumedhe. Manungsa kang gumedhe sanajan ta wus kapileh dadi pangwasane praja, sejatine dudu manungsa kang patut dadi panutan lan pamomonging sapadha.

Iku kabeh piwulang lan piweling bab lemah, mula aja padha sak karepe dhewe. Dirasa, dieling-eling sak durunge tumindak, kareben urip rahayu, ora kesiku.

Advertisements

About Slamet Haryono

Hak cipta dilindungi oleh YANG MAHA PENCIPTA. Silahkan dibaca, mengutip sebagian atau keseluruhan dari setiap tulisan dalam blog ini untuk tujuan non komersial wajib menyertakan sumber dan nama penulis secara lengkap, serta digunakan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan untuk tujuan komersial silahkan hubungi saya melalui slamethdotkom@yahoo.com

Posted on January 25, 2013, in Bahasa Jawa, Javalosophy and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: