Sedherek Tani Sata lan Pahargyan Kamardikan

Nyaketi tedhakipun pahargyan kamardikanipin bangsa Indonesia, lajeng kula kemutan sanak kadang ingkang wonten tanah Jawi. Kados ingkang sampun-sampun, wonten ing saklumahing bumi nuswantara sami ngawontenaken pahargyan kamardikan kanthi warni-warni cara milai saking lomba-lomba ugi pentas kesenian.  Benten kahanan menawi wonten ing dhusun kawula, Reco. Tedhakipun pahargyan kamardikan nyarengi sedherek tani sami panen sata, dados gregeting pahargyan wau kados kesirep kaliyan sakdengah tumindak pangolahing sata.

Gerbang Memasuki Kabupaten Wonosobo

Ngancik wulan Agustus, sedherek tani langkung nyrempeng anggenipun panen sata. Kathahing padamelan ngolah sata wau, mboten saget dipun tangani mligi kaliyan para sanak kadang. Mila saking menika biasanipun sami ndatengaken para rewang saking dhusun-dhusun sanes ing sak ubenging redi Sindara lan Sumbing. Menawi dipun cacah, para rewang menika kathahipun saget tikel tiga kaliyan warga ingkang asli. Kangge tuladha, tiyang tani alit kados dene keluwarga kula ingkang nggadahi tanduran sata mboten langkung saking kalih dasa ewu wit, saget ndugekakan para rewang dumugi sedasa. Ewadene cacahipun anggota keluwarga kula namung wolu. Kangge sedherek tani ingkang ageng, saget ndugekaken rewang ngantos eketan.

Rejanipun sedherek tani wau mbok menawi saget ical umpami pangwasaning praja siyos ngedalaken aturan kangge mbatesi taneman lan  pigunanipun sata. Mboten namung rejanipun, nanging kathah tiyang badhe kecalan pandamelan. Umpami siyos mekaten, napa tegesipun kamardikan?

Dasaripun pangwasa praja kangge ngedalaken aturan wau inggih menika alasan kesehatan. Mboten lepat kesehatanipun warga dipun gratosaken dumateng pangwasa praja, ananging nopo leres menawi saking aturan wau malah handadosaken pawa warga mlarat amargi kecalan penghasilan? Mireng kabar angin, bilih aturan menika estunipun namung pesenan saking manca negara. Sata inggkang saking manca kala wau nggadahi kandungan tar lan nikotin ingkang langkung andhap saking sata saking Indonesia. Terang mawon bilih aturan menika sampun diketok, namung rokok saking manca mawon ingkang saget dipun sade wonten ing Indonesia.

Kanca nem-neman ingkang wonten pawiyatan inggil wonten ingkang perduli kaliyan babagan nasib sedherek tani sata, kagabung wonten ing SMUTI (Solidaritas Mahasiswa Untuk Tembakau Indonesia). Sanajan ta cacahipun namung sekedik, gregetipun saget mbangun kesadaran para sedherek tani kangge gandheng-gumandheng ngraketaken pasedherekan amrih lestantunipun para tani.

Kadhosipun kanca nem-neman wau lan sedherek tani sami cancut taliwandha badhe nolak aturan bab sata wau. Pangwasaning praja kedahipun langkung tanggap dumateng masalah menika, sampun ngantos aturan pembatesan sata dipun ketok menawi sedherek tani dereng siap mbudi daya taneman sanesipun kangge gantos sata. Umpami pangwasaning praja sampun nglampahaken warni-warni kebijakan kangge perobahan tetanen wau, saget aturanipun dipun lampahaken. Nanging sepindah malih, napa menkia tegesipun kamardikan? Bilih bangsa Indonesia estunipun taksih diatur kaliyan bangsa sanes.

Tumrapipun sedherek tani lan nem-neman wonten ing pawiyatan inggil, sampun ngantos perjuwanganipun diregedi kaliyan tumindak ingkang asor, ingkang ngedhengaken okol lan kekerasan. Langkung prayogi menawi kesiapan mental ingkang dipun utamakaken. Mbudi daya taneman menapa kemawon mboten saget sae menawi mentalipun asor. Kados dene nyampur sata lokal kaliyan sata saking daerah sanes, ugi nyampur sata lawas kaliyan sata enggal. Kejawi saking menika sedherek tani mboten saget piyambakan ngadepi para pengusaha ingkang sawiyah paring regi sata. Sampun wayahipun sedherek tani ndamel paguyuban kados koperasi ingkang saget nampung sakdengah masalah bab tetanen.

Namung tiyang ingkang gadah mental tatag lan landep anggenipun ngadepi perobahan kemawon ingkang saget lestantun. Mboten perlu mbrekengkeng kedah nanem sata, nanem menapa kemawon saget nyekapi kanthi landhesan mental ingkang unggul. Mental ingkang unggul menika mboten namung saget maos mangsa nanging ugi kahanan politik, kabetahan lan panyuwunipun saking pasar, peluwang kerjasama saking pamrentah lang pengusaha  ugi purun sayuk rukun ndamel paguyuban. Mboten mbudi penakipun piyambak.

Perjuwangan ingkang saestu inggih punika mbebasaken mental kolot lan manja, srakah lan pados penakipun piyambak. Sampun mboten jamane sedherek tani ngolah tetanen piyambak, kedah mawi paguyuban supados saget ngimbangi panyuwunipun pasar lan regi ingkang kangge dolanan tengkulak. Sedherek tani ugi mboten sah ngarep-arep ingkang langkung dumateng pangwasaning praja, kedah madiri.  Bilih mentalipun sedherek tani sampun dipun kamardikaaken, kawula pitados gesangipun badhe langkung sae lan lestantun. Sainggo pahargyan kamardikanipun bangsa Indonesia mboten namung lomba lan pentas seni kemawon nanging ugi pahargyan tumrap kamardikanipun mental.

Sumangga kita sami tumungkul, nyebat asmanipun ingkang paring gesang kanthi kapitadosan kamardikanipun mental sedherek tani lan lestantunipun bangsa Indonesia. Rahayu.

Advertisements

About Slamet Haryono

Hak cipta dilindungi oleh YANG MAHA PENCIPTA. Silahkan dibaca, mengutip sebagian atau keseluruhan dari setiap tulisan dalam blog ini untuk tujuan non komersial wajib menyertakan sumber dan nama penulis secara lengkap, serta digunakan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan untuk tujuan komersial silahkan hubungi saya melalui slamethdotkom@yahoo.com

Posted on July 27, 2011, in Bahasa Jawa and tagged , , , . Bookmark the permalink. 6 Comments.

 1. Wah saé punika. Kula sampun kagok manawi nyerat ing basa Jawi. Ngoko kémawon grothal-grathul punapa malih nyerat ing krama inggil 🙂 Kula nyobi ngeblog kanthi basa Jawi ing tembre.dagdgdug.com. 🙂

  • Matur sembah nuwun Pak Antyo sampun kersa pinarak wonten blog kula. Inggih menika namung kangge latian migunakaken bahasa jawi kemawon…dene isinipun seratan inggih namung babagan kang biasa kemawon…..

   Syukur menawi panjengan kersa paring masukan kagem kula….

   Nuwun …..

 2. Sae sangeti,nguri2 kabudayan ingkang adhi luhung… monggo di lanjut

 3. Mas Slamet, kula nyuwun diajari basa jawa ingkang sae. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: